Witamy na stronie rekrutacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelni Łazarskiego

Prosimy o uważne wpisanie danych. Ich poprawność jest gwarancją kontaktu z Państwem oraz udzielenia pełnej i rzetelnej informacji o procesie rekrutacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Błędy formularza  
STUDIA
Kierunek studiów *
Studia podyplomowe
Programy MBA
Szkolenia
DANE OSOBOWE
Nazwisko *
Imię *
Adres email *
Powtórz adres email *
Telefon komórkowy   Numer bez cyfry 0, pisany bez spacji.

* - wypełnienie tych danych jest obowiązkowe


Przed wysłaniem, uprzejmie prosimy o szczegółowe zweryfikowanie wprowadzonych danych.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wybranym kierunku na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2022/2023. *
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i/lub sms dotycząca Uczelni Łazarskiego lub Partnerów Biznesowych Uczelni Łazarskiego uczestniczących w świadczeniu usług edukacyjnych, zgodnie z Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
?
  Wyrażam zgodę na używanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego w formie informacji telefonicznej zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
?
  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych - pod groźbą odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233, 272 i 297 Kodeksu Karnego.) *
?

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.

2)  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) Przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 • zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe, kursy, szkolenia, programy MBA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

b) Po zakończeniu procesu rekrutacji:

 • realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

c) Administrator Pani/Pana danych osobowych jednocześnie informuje, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu realizacji procesu kształcenia lub dokumentacji przebiegu studiów/kursów, na podstawie przepisu prawa lub do wykonania umowy, Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunkowe będą przetwarzane w przypadku prowadzenia zajęć zdalnych, nagrań zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu (usługi wideokonfernecyjne).

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

 • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach  usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

a) przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody,  przy czym:

 • Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt  2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

b) przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.

c) przez okres wyznaczony w instrukcji dotyczącej archiwizacji prac przejściowych oraz egzaminów dyplomowych/ końcowych uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających podczas zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Podyplomowego.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy czy ZUS. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom które obsługują systemy teleinformatyczne oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, agencjom marketingowym, uczelniom Partnerskim: Gdański Uniwersytet Medyczny i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ramach programu MBA w Ochronie Zdrowia.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku nieuruchomienia kierunku, zwrot kwoty wpisowego nastąpi na rachunek bankowy, z którego został zrealizowany przelew.

Centrum Informatyczne Uczelni Łazarskiego