Witamy na stronie rekrutacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelni Łazarskiego

Prosimy o uważne wpisanie danych. Ich poprawność jest gwarancją kontaktu z Państwem oraz udzielenia pełnej i rzetelnej informacji o procesie rekrutacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Błędy formularza  
STUDIA
Kierunek studiów *
Studia podyplomowe
Programy MBA
Szkolenia
DANE OSOBOWE
Nazwisko *
Imię *
Adres email *
Powtórz adres email *

* - wypełnienie tych danych jest obowiązkowe


Przed wysłaniem, uprzejmie prosimy o szczegółowe zweryfikowanie wprowadzonych danych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie u. Świeradowska 43, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) *
?
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).
?
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43 informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U 2017.1219 t.j.).
?
  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43, moich danych osobowych osobom trzecim w celu przekazywania przez te osoby oferty edukacyjnej Uczelni Łazarskiego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).
?
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Uczelnię Łazarskiego w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 6 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017. 1907 t.j.).
?
  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych – pod groźbą odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233, 272 i 297 Kodeksu Karnego.) *
?

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   - realizacji procesu kształcenia,
   - dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
   - wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j.)

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
   -organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
   -prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu,
   -realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
   -prowadzenia monitoringu wizyjnego

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10 w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,

11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Centrum Informatyczne Uczelni Łazarskiego